Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN
Bursy Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
w Tarnowie

Regulamin do pobrania

I. Informacje ogólne

Bursa jest placówką katolicką. Ma na celu przygotowanie pełnowartościowych członków społeczeństwa przez troskę o rozwój osobowości wychowanek w oparciu o wartości ewangeliczne.
Bursa jest placówką przeznaczoną dla uczennic szkół średnich, które przyjmują
i akceptują jej charakter i program wychowawczy.
Mieszkankom bursy zapewnia się dobre warunki mieszkaniowe i sanitarno- higieniczne, całodzienne wyżywienie oraz odpowiednie warunki do nauki.

II. Organizacja życia w bursie

Bursa jest placówką feryjną czynną w okresach nauki szkolnej od godz. 16.00 w niedzielę do godz. 19.00 w piątek. Powrót do bursy powinien nastąpić w niedzielę do godz. 21:00 lub w poniedziałek rano (po uzgodnieniu rodziców z wychowawczynią). Inne wyjazdy każdorazowo rodzice ustalają z wychowawczynią.
W uzasadnionych przypadkach wychowanka może prosić wychowawczynię o pozwolenie pozostania w bursie na weekend. Po uzyskaniu zgody zobowiązana jest do przestrzegania planu dnia przewidzianego na weekend. Za wychowankę pozostającą w Bursie podczas weekendu odpowiadają rodzice.

III. Zgłoszenia

Zgłoszenia do Bursy dokonują rodzice lub upoważnione przez nich osoby. Rodzice
i nowo przyjęta wychowanka zapoznają się z regulaminem Bursy i zobowiązują się (na piśmie) do jego przestrzegania.

IV. Prawa i obowiązki mieszkanki Bursy

Mieszkanka ma prawo do:
Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Bursie zapewniających higienę, bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jej godności osobistej.
Opieki duszpasterskiej, pogłębiania swojego życia religijnego i praktykowania wiary katolickiej.
Korzystania z Kaplicy domowej (ze względu na rangę miejsca dziewczęta przychodzą do niej w odpowiednim stroju).
Wychodzenia poza obręb Bursy w czasie wolnym tzn. po obiedzie do godz. 17.00. W czasie przeznaczonym na naukę własną oraz po kolacji – za zgodą rodziców wyrażoną pisemnie lub telefonicznie. Każde swoje wyjście i powrót należy odnotować w zeszycie wpisując godzinę wyjścia i podpis. Po powrocie godzinę powrotu i podpis.
Wyjazdu do domu w każdy piątek na sobotę i niedzielę, na wszystkie święta oraz dni wolne od nauki.
Przyjmowania osób odwiedzających w czasie wolnym tj. przed południem, jeśli nie ma zajęć w szkole, po południu do 17.00, w wyznaczonym do tego miejscu na parterze. Do pokoi mieszkalnych nie wprowadza się osób z zewnątrz, z wyjątkiem rodziców. Wejście rodziców należy każdorazowo uzgodnić z wychowawczynią (z wyjątkiem dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego).
Życzliwego i podmiotowego traktowania.
Swobody wyrażania myśli i przekonań z szacunkiem wobec myśli i przekonań innych.
Rozwijania swoich zdolności i zainteresowań poprzez udział w różnego rodzaju formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (za zgodą rodziców wyrażoną pisemnie)
Wyjść do kina, teatru, itp. (za zgodą rodziców wyrażoną pisemnie) oraz korzystania 
ze wspólnego telewizora i komputerów.
Zaangażowania i współorganizowania życia Bursy.
Uczestniczenia w działalności samorządowej Bursy.
Korzystania z pomocy w przygotowywaniu zadań domowych.
Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych.
Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych na terenie Bursy.
Zapoznania się z wymaganiami wychowawczymi na dany rok, wynikającymi z realizacji planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Sprawiedliwego, obiektywnego i jawnego oceniania zachowania.
Korzystania z pomieszczeń i urządzeń Bursy.

Wychowanka ma obowiązek:
Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Bursy.
Systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne i uczenia się.
Przestrzeganie planu dnia i poleceń wychowawczyń.
Odpowiedzialnego korzystania z komputera: podczas nauki własnej do celów i potrzeb wyłącznie szkolnych. Po godz. 22.00 za pozwoleniem wychowawczyni.
Dostarczania informacji o ocenach śródrocznych i końcoworocznych potwierdzonych przez wychowawcę klasy.
Dbania i odpowiadania za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój.
Aktywnego uczestniczenia w życiu bursy (w modlitwie wieczornej w każdą środę, 
w organizowanych w Bursie Eucharystiach, spotkaniach formacyjnych, wychowawczych, kulturalnych oraz zebraniach informacyjnych).
Troszczenia się o własny schludny i estetyczny wygląd, zgodny z charakterem placówki oraz zasadami i wartościami przyjętymi przez placówkę.
Okazywania szacunku i przestrzegania zasad kultury osobistej w odniesieniu do koleżanek i pracowników Bursy.
Respektowania praw innych mieszkanek Bursy.
Przestrzeganie zasad kultury i współżycia w grupie.
Solidnego wypełniania dyżurów.
Codziennego utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych i innych pomieszczeń Bursy i troszczenia się o jej mienie.
Używania obuwia zamiennego na terenie Bursy oraz ochronnych klapek w czasie korzystania z pryszniców.
Spożywania posiłków tylko na jadalni.
Przechowywania jedzenia w miejscach na to przeznaczonych. W wypadku kontroli sanitarnej – kary pieniężne za brak higieny i nieporządek w pokojach uiszczają wychowanki.
Korzystania z rzeczy stanowiących wyposażenie Bursy zgodnie z ich przeznaczeniem i we właściwym miejscu.
Ponoszenia odpowiedzialności finansowej za szkody spowodowane niedbałością lub nieostrożnością w obchodzeniu się z własnością Bursy.
Postępowania zgodnego z dobrem społeczności, całej placówki, troski o jej dobre imię, współtworzenia jej autorytetu.
Uczestniczenia w pracach na rzecz Bursy i środowiska.
Kulturalnego zachowania się poza Bursą, zgodnego z przyjętym chrześcijańskim systemem wartości.
Regularnego i terminowego uiszczania opłat za zakwaterowanie i wyżywienie.
Przestrzegania ustaleń wychowawczo-opiekuńczych Dyrektora Bursy i wychowawców.

V. Mieszkankom bursy zabrania się:
Wnoszenia, posiadania, używania, spożywania, sprzedawania, rozprowadzania alkoholu, środków odurzających i narkotyków oraz przebywania pod ich wpływem na terenie Bursy.
Posiadania i palenia papierosów na terenie Bursy.
Przynoszenia na teren Bursy książek, emblematów, czasopism i płyt CD, DVD zawierających teksty i zdjęcia o charakterze pornograficznym i satanistycznym.
Używania emblematów i symboliki, związanej z subkulturami o charakterze destrukcyjnym.
Zaniedbywania obowiązków szkolnych poprzez:
–   nieobecności nieusprawiedliwione
–   brak promocji do następnej klasy
–   naganne zachowanie w szkole
Przywłaszczania rzeczy będących własnością innych.
Przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych.
Wynoszenia naczyń i posiłków ze stołówki.
Zakłócania ciszy nocnej obowiązującej od 22.00 i ciszy podczas nauki indywidualnej.
Wchodzenia do pokoi koleżanek pod ich nieobecność.
Przenoszenia do innych pomieszczeń przedmiotów i urządzeń Bursy, jak również prywatnej własności oraz dokonywania samowolnie przemeblowania w pokojach.
Przyjeżdżania do Bursy i przebywania poza Bursą w godzinach nocnych.

VI. Wyróżnienia i nagrody:
Za wzorową i przykładną postawę oraz pracę na rzecz Bursy wychowanka może otrzymać:
Pochwałę indywidualną od Wychowawczyni lub Dyrektora Bursy.
Pisemną pochwałę skierowaną do rodziców wychowanki.
Pisemną pochwałę skierowaną do dyrekcji szkoły, do której uczęszcza wychowanka.
Nagrody rzeczowe.

VII. Mieszkanka Bursy ponosi karę za nieprzestrzeganie regulaminu:
W Bursie obowiązuje następujący system kar
Prace na rzecz Bursy np.:
a) konsekwencją nie zmieniania obuwia na terenie Bursy jest sprzątanie klatki schodowej.
b) konsekwencją niedbale wykonanego dyżuru jest powtórne jego wykonanie.
Upomnienie lub nagana udzielona przez Wychowawcę lub Dyrektora.
Powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu uczennicy i zastosowaniu wobec niej kary (ograniczenie czasu rozrywki i wyjścia do miasta,wyznaczenie dodatkowych dyżurów, itp.).
Powiadomienie szkoły o nagannym zachowaniu uczennicy.
Odesłanie do domu rodzinnego na czas ustalony z rodzicami.
Odmówienie miejsca w internacie na rok następny.
Usunięcie z Bursy.

Na podstawie uchwały Rady Wychowawczej Dyrektor Bursy może podjąć decyzję o skreśleniu z listy wychowanek Bursy w następujących przypadkach:
a) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania lub rozprowadzania środków odurzających lub narkotyków na terenie Bursy
b) przychodzenia do Bursy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
c) udowodnienia kradzieży
d) niszczenia mienia Bursy lub mienia innych mieszkańców
e) lekceważącej postawy wobec Dyrektora, wychowawców lub innych pracowników Bursy.
f) rażącego nieprzestrzegania regulaminu i destrukcyjnego zachowania wobec innych mieszkanek.

VIII. Współpraca z rodzicami
Rodzice powinni uczestniczyć we wspólnych zebraniach organizowanych przez wychowawców Bursy. Zachęca się także do indywidualnych kontaktów z wychowawcami.
W przypadku nieobecności wychowanki w Bursie z powodu choroby lub zdarzenia losowego, rodzice mają obowiązek poinformować wychowawcę.
W sytuacji nieprzewidzianego wyjazdu wychowanki do domu w trakcie tygodniowych zajęć szkolnych, rodzice w tym samym dniu mają obowiązek poinformować Bursę 
o bezpiecznym dotarciu córki do domu. 
W przypadku rezygnacji przez wychowankę z mieszkania w Bursie w trakcie roku szkolnego bez uzasadnionego powodu, utrudniona jest możliwość ponownego przyjęcia do Bursy.
W przypadku złego samopoczucia wychowanki, wychowawczyni nie podaje żadnych leków. Zgłaszając córkę do Bursy rodzice zobowiązani są do poinformowania 
o uczuleniu na leki lub zażywaniu określonych leków przez córkę (ze względu na ewentualną konieczność wezwania Pogotowia Ratunkowego).
W wypadku choroby dziewczęta nie zostają w Bursie, ale na czas nieobecności 
w szkole wyjeżdżają do domu.

IX. Reprezentacja Bursy
Społeczność Bursy reprezentuje Samorząd Wychowanek, który współpracuje 
z wychowawczyniami i Dyrektorem Bursy, pomaga w przygotowaniu imprez, przedstawia sugestie mieszkanek itp.
Kandydatka do Samorządu powinna cechować się właściwą postawą religijną, koleżeńską, otwartością na potrzeby innych, zdolnościami organizacyjnymi i umiejętnością współpracy.
Szczegółowe zasady powołania Samorządu Wychowanek oraz jej skład określa Regulamin Samorządu Wychowanek.

X. Opłaty
Opłaty reguluje się ryczałtem przez 10 miesięcy (możliwie do 10-tego dnia każdego miesiąca).

Tarnów, 01.09.2022 r.