Przejdź do treści

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

dla rodziców/opiekunów oraz wychowanek

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. informujemy:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Bursa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Tarnowie z siedzibą pod adresem: ul. Bema 13; 33-100 Tarnów. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Bursy. Kontakt do Administratora: telefon +48 14 628-82-35, email tarnow@osu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna
Administrator pozyskuje dane osobowe wychowanek i rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio w związku z procesami dotyczącymi rekrutacji do bursy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań wychowawczo-opiekuńczych bursy określonych w przepisach prawa oświatowego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Przetwarzanie wizerunku wychowanek bazuje na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wizerunek zarejestrowany podczas pobytu i imprez w bursie może być użyty na stronie internetowej (na www i na facebooku) lub publikowanych materiałach promocyjnych w celach edukacyjno-wychowawczych oraz w celu promocji ośrodka.

Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej (System Informacji Oświatowej), Kuratorium Oświaty, organ prowadzący – Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Dom Zakonny – w Tarnowie. Dane osobowe mogą być przekazywane firmie hostingowej w przypadku, gdy zostanie wysłany e-mail. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Okres przetwarzania danych
Dane przekazane podczas rekrutacji będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, mogą być również przechowywane do końca bieżącego roku szkolnego w celu dodatkowej rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobytu wychowanki w bursie oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z prawa. Dane mogą być przechowywane dłużej dla potrzeb archiwalnych. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Uprawnienia związane z ochroną Danych Osobowych
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia dziecka do bursy.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych Konferencji Episkopatu Polski.